Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü4 Mart 2010 - 20:42, Perşembe

5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesine ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre;

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Yönetimi alanlarında yapılan önemli yasal değişikler, Belediyelerin görev alanlarını ve çalışma usullerini yeniden belirlemiştir.

Müdürlüğümüzü ilgilendiren bu yapılanmanın dayanağı, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Kanunu ,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölge Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak hazırlanan 10.08.2005 tarih , 2005/9207 B.K.K. sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliktir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz, bu Kanun ve Yönetmelikler dahilinde, ilgili tüzük, mevzuatlar ve Belediyemiz Meclisi ile Encümenimizin kararları doğrultusunda ; Sıhhi Müesseseler , Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması, denetlenmesi, kontrol ve takip hizmetlerini yürütmek, tüm işyerlerinin kayıt altına alınmasını gerçekleştirmek, müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik girişimlerden yararlanarak sanayileşme, şehirleşme ve ekonomik gelişmeleri tetkik ederek, İmar Planları çerçevesinde yönlendirici görevler yapmak, İlan Reklam Vergilerinin takip ve tahakkuklarını yapmak, tatil günleri açık olan işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek Müdürlüğümüzün başlıca görevlerindendir.

Ancak ilçe sınırlarımızın büyümüş olması, denetim ve ruhsatlandırmada bazı sıkıntılar meydana getirmiştir. İskansız yapılar ruhsat işlemlerinde en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için işyeri sahiplerine hukuki ve kurumsal altyapı bakımından elverişli bir ortamın sunulması gerekmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde işyeri açma ruhsat harçlarının çok fazla olmadığı ama bununla birlikte, iskan harçlarının, oda kayıtlarının vergi mükellefliği ile ilgi ödemelerin, çevre vergilerinin vs. takipsizliği; ruhsat aşamasının iyileştirilmesi konusunda önemli bir mesafe kat edilememiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ekonomik krizden etkilenen gerçek ve tüzel kişilere ait ilçemizdeki ruhsatlı işyerlerin arttırılması için radikal teşvikler için birimimizce 01.03.2010 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe sokulan yönerge ile 2004 öncesi biten binaların ruhsatlandırılması amaçlandırılmıştır. Aksaklıkların tespitiyle ruhsatlandırılmamış işyeri sayısının en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Ruhsatsız işyerlerinin denetimleri sonucunda yaptırımlarda, kesin ve kararlı olunmalıdır.

Gerekli denetimlerin sonucunda ve yaptırımların uygulanabilirliği ruhsatlandırma işlemlerini hızlandıracaktır. Örneğin yıllık faaliyet raporumuz incelendiğinde; büfe, tekel maddeleri satış yerleri, bakkal işyeri açma ruhsatlarında artış sebebi Tütün alkol piyasasının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işyerlerinde tütün satışına izin vermemiş olmasıdır. Bu yaptırım iş kollarını ruhsat almaya mecbur etmiştir. Bu somut bir örnek olup zabıta birimince yapılan denetimlerde İşyeri Açma müracaatlarını arttırmış ama sonuç getirmemiştir.

 

  • Bunun yanı sıra , bu yıl için yapılan en önemli çalışmalarımızdan biride gürültü kirliliği haritalarının oluşturulmuş olmasıdır
  • Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemiz sınırları içerisinde faaliyetlerine devam etmeleri için, belediyenin ekonomik ve sosyal hayatı canlı tutmak, yeni istihdamlar yaratmak, yeni yapılanmalara gitmek, gibi tedbirleri alması       gerekmektedir.
  • Tüm resmi ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ilçemizin yeni bir tanıtım politikası izlemesi, ekonomik krizin esnaf üzerinde etkileri de değerlendirme konusu yapılmalıdır.

 

Sunuş ;

Bilindiği gibi son yıllarda Kamu Yönetimi alanlarında önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Bu arada Belediyeleri ilgilendiren temel yasalar değişerek, Belediyelerin hem görev alanları, hem de çalışma usulleri yeniden belirlenmiştir. Bu konuda müdürlüğümüzü ilgilendiren en önemli ayakları; 5393 Sayılı Belediye Kanunu,3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Kanunu,394 Sayılı Hafta Tatılı Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunudur.


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü birimi olarak, daha verimli ve etkin hizmet üretmek için uygulayacağımız yolu ve yöntemleri belirleyip, ekonomik, sosyal, kültürel ve hizmet alanlarının tümünde ; kararlı, adil, şeffaf, ilerici bir anlayışla hizmet veren örnek bir belediye için, her birimin yapması gerektiği gibi, mazeretsiz, zorlukları kolaylaştıran, vatandaşa iyi davranan ve mutlu eden tarz ve yapı içinde görevimizi en üst düzeyde yaparak, Erenleri daha iyi yaşanabilir, sağlıklı, güvenli ve çağdaş bir kent haline getirmek en temel amacımız olacaktır.


Bununda özlediğimiz kentin oluşmasında bir araç olacağı ve Erenler’ in daha ilerilere taşınacağı inancı ile saygılarımızla.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

* 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesine ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre;

a-) Sıhhi işyerlerine

b-) 2. ve 3.sınıf gayri sıhhi müesseselere

c-) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı vermek

* 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre;

a-) Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek

394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre;

a-) Tatil günlerinde Çalışma İzni (Hafta Tatili Ruhsatı) vermek

Diğer Haberler

Tarih : 2 Haziran 2011 - 16:47, Perşembe

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 21:29, Perşembe

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:33, Çarşamba

Zabıta Müdürlüğü

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:15, Çarşamba

Sağlık Polikliniği

Hükümetimizin yapmış olduğu Sağlık reformu çerçeve-sinde SSK ve Bağkur'luya bakma yetkisi verilmediği için şuan sadece Kurum tabibi ile birlikte Diş Hekimimiz hizmet sunmaktadır.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:02, Çarşamba

Park ve Bahçeler

Göreve geldiğimizde toplam 9 olan çocuk parkı sayısı tamamı yeni ve modern gruplardan oluşması kaydıyla 149'a çıkarılmış ve yine tamamına yakınının peyzaj ve ağaçlandırması çalışmaları...

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:57, Çarşamba

Fen İşleri Müdürlüğü

Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak. Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:48, Çarşamba

Nikah İşlemleri

Tarih : 3 Şubat 2010 - 10:47, Çarşamba

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.