Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü4 Mart 2010 - 20:42, Perşembe

GÖREV ve SORUMLULUKLARIMIZ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak; bu Kanun ve Yönetmelikler dahilinde, ilgili tüzük, mevzuatlar,  Belediyemiz Meclisi ve  Encümenimizin kararları doğrultusunda ; Sıhhi Müesseseler , Gayrisıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması, denetlenmesi, kontrol ve takip hizmetlerini yürütmek, tüm işyerlerinin kayıt altına alınmasını gerçekleştirmek, müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik girişimlerden yararlanarak sanayileşme, şehirleşme ve ekonomik gelişmeleri tetkik ederek, İmar Planları çerçevesinde yönlendirici görevler yapmak, İlan Reklam Vergilerinin takip ve tahakkuklarını yapmak, tatil günleri açık olan işyerlerine tatil günlerinde çalışma Ruhsatı düzenlemek Müdürlüğümüzün başlıca görevleridir.
 

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI NEDİR

Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.

5393 Sayılı Belediye kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden verilir.

Bu yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; Sıhhi Müesseseler, Gayrisıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak adlandırılır.

Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisi, büyükşehir belediyelerinindir.

Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisi, ilçe belediyesi olarak Erenler Belediyesi’ndedir.

 

SIHHİ MÜESSESE

Niteliği gereği gürültü, koku, zararlı atık gibi etkiler ile çevreye zarar vermeyen, Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

Büfeler, Bakkallar, Marketler, Şarküteriler, Kuruyemişçiler, Manavlar, Kantinler, Lokantalar, Kafeteryalar, Çay ocakları, Ayakta Yemek yenilen yerler, Yemeği pakette satan yerler,  Et ve Balık ürünlerinin satıldığı yerler,  Berberler, Bankalar, Spor Salonları, Bürolar, Mağazalar vb. 

 

GAYRİSIHHİ MÜESSESE

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.
 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler umuma açık ve istirahat ve eğlence yerleridir.

 

RUHSAT BAŞVURUSU YAPILMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Ruhsat başvurusuna bulunulmadan önce işyeri veya faaliyet konusu ile ilgili tereddütleri olan vatandaşlar, Müdürlüğümüze başvurarak ön inceleme talebinde bulunabilirler.
 • Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gereklidir.
 • Yapı Kullanma izin belgesinde mesken olarak görünen yerlerde ruhsat başvurusu yapılması durumunda; parsel üzerindeki tapu kaydında ismi geçen tüm kat maliklerinin oy birliği ile apartman karar defteri veya noter huzurunda verecekleri onay aranacaktır.
 • 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş olup 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58. Maddesi; “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. Dolayısıyla ulusal bayram günlerinde çalışacak işyerleri Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ödemek zorundadır. 
 • Her türlü gıda üretimi ve perakende satışına yönelik tüm işyerleri, hamam, kuaför, berber, masaj salonu, güzellik salonu, otel vb. işyerlerinin sahipleri, işletenleri ve tüm çalışanları Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır. (Hijyen Eğitim Belgesi; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden, Turizm Eğitim Merkezlerinden Olgunlaşma Enstitülerinden alınacak eğitim sonucuna göre düzenlenir.)
 • Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekmektedir.  
 • Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin; örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre(100m) uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.
 • Müdürlüğümüz tarafından ruhsat verilmeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin (ilçe emniyet müdürlüğü/ilçe jandarma komutanlığı) görüşü alınır. Yetkili Kolluk kuvvetinden gelecek olan uygunluk görüşüne göre ruhsatlandırma yapılmaktadır.
 

İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ,  İŞYERİNİN NAKLİ , İŞYERİ DEVİR, ORTAK ALINMASI, ADRES ve  FAALİYET KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.  Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamaz.
 2. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir.
 3. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
 4. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
 5. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
 6. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir
 

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA İLİŞKİN TAPDK BELGESİ

Tütün mamulü, etil alkol, metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almaları zorunludur. Açılmak istenen bu işyerlerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya 100 metre mesafede bulunması gereklidir. Müdürlüğümüz tarafından ruhsat verilmeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin (ilçe emniyet müdürlüğü/ilçe jandarma komutanlığı) görüşü alınır. Yetkili Kolluk kuvvetinden gelecek olan uygunluk görüşüne göre ruhsatlandırma yapılmaktadır.
 

TAŞINMAZ TİCARETİ

09/06/2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazetede ‘Taşınmaz Ticareti’ ne ilişkin aşağıdaki hükümler belirlenmiştir.

 1. Faaliyet alanı, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.
 2. Faaliyet alanı, en az  (20m²) yirmi metrekare  olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.
 3. İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır.
 4. İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.
 5. Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.
 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ ( OTO GALERİ )

09/06/2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazetede ‘ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti’ ne ilişkin aşağıdaki hükümler belirlenmiştir.

 1. Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.
 2. Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır.
 3. Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır.
 4. Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır.
 5. Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır.
 6. Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olacaktır.
 7. Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin valilik görüşü alınacaktır. (Bu işlem belediyemiz tarafından yapılacaktır.)
 8. Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır.
 9. İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz.
 10. Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır.
 11. İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır.
 12. Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir.
 

İŞ YERİ AÇMAK İÇİN İLGİLİ EVRAKLAR VE BAŞVURU FORMLARI AŞAĞIDADIR.

İLGİLİ DÖKÜMANA TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE  İŞ YERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

GSM  - BAŞVURU FORMU

SIHHİ MÜESSESE  İŞ YERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

SIHHİ - BAŞVURU FORMU

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Müdürlüğümüze 444 25 54 No'lu telefondan ulaşabilir aynı zamanda

ruhsat@erenler.bel.tr mail adresiyle ulaşabilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Haberler

Tarih : 2 Haziran 2011 - 16:47, Perşembe

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 21:29, Perşembe

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:33, Çarşamba

Zabıta Müdürlüğü

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:15, Çarşamba

Sağlık Polikliniği

Hükümetimizin yapmış olduğu Sağlık reformu çerçeve-sinde SSK ve Bağkur'luya bakma yetkisi verilmediği için şuan sadece Kurum tabibi ile birlikte Diş Hekimimiz hizmet sunmaktadır.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:02, Çarşamba

Park ve Bahçeler

Göreve geldiğimizde toplam 9 olan çocuk parkı sayısı tamamı yeni ve modern gruplardan oluşması kaydıyla 149'a çıkarılmış ve yine tamamına yakınının peyzaj ve ağaçlandırması çalışmaları...

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:57, Çarşamba

Fen İşleri Müdürlüğü

Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak. Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:48, Çarşamba

Nikah İşlemleri

Tarih : 3 Şubat 2010 - 10:47, Çarşamba

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.