Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği

13/03/2023

Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 1634 ada 1 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisimizin 07.11.2022 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Söz konusu imar planı değişikliği 10/03/2023 -08/04/2023 tarihleri  arasında belediyemiz ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıda kalacaktır. 

İLANA AİT MECLİS KARARINI İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

 

TC SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARART ARIHİ: 09.01.2023 

KARAR SAYISI: 1/8 

 

KARARIN ÖZÜ: Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parsele yönelik Erenler Merkez 111000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. 

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 09.01.2023 Pazartesi günü saat 15.00'te, 5216 Sayılı Kanunun 13 'üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE'nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle1 Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonunda toplandı. 

Sakarya Büyükşeh.ir Belediye Meclisinin bugünkü toplantısına ait gündemin 8. maddesini oluşturan, 

Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parsele yönelik Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Erenler Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli ve 59 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Yapılan İmar Plan değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.12.2022 tarihli ve 11/655 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Meclis BaşkanlJğına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 'nın 06.12.2022 tarihli ve 67557 sayılı yazısında; 

"14.11.2022 tarihli ve 14524 sayılı yazı ile Erenler Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarihli ve 59 sayılı kararı ile uygun görülen Erenler llçesi, Erenler Mahallesi, 163 4 ada, 1 sayılı parsele yönelik Erenler Merkez 111000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incel.enerek meclise havale edilmesi talep edilmektedir. 

Yapılan incelemede; 

Erenler llçesi, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parsele ilişkin Erenler llçesi 115000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13. 06. 202 2 tarihli ve 6/318 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup plan değişikliği sonrası bahse konu parsel kısmen Akaryakıt Alanı, kısmen Ticaret Alanı gösteriminde kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği üst ölçekli plandaki mekansal arazi kullanım kararlarına uygun olarak hazırlanmış ve Akaryakıt Alanın batı bölümünde yaklaşık 1954.11 m2/ik kısmı fonksiyon ayrım çizgisi ile Akaryakıt Al.anından ayrıştirılarak Bitişik Nizam 2 Kat (B-2) yapılaşma şartlarında, ada bütününde verilen fonksiyon ve yapılaşma kararları ile uyum gözetilerek T2 Ticaret Alanı 

olarak yeniden düzenlenmiştir. Plan Açıklama Raporu GereklilikAnaltzi bölümünde Erenler Mahallesi, 163 4 ada, J sayılı parselde teşekkül eden akaryakıt istasyonunun 40 metre enkesitli bağlantı yoluna hizmet vermekte olduğu, batı yönünün fonksiyonsuz kaldığı, söz konusu alanda bölgenin ticari dinamiklerini arttıracak ve katma değer sağlayacak yeni bir ticari yapı öngörüsü ile parselin rantabl şekilde kullanılmış olacağı belirtilmektedir. Plan teklif dosyasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri yer almaktadır. Mezkur parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenen kısmının kuzey cephesindeki yaklaşık 5 metrelik yaya yolunun, kuzey-güney eksenli 1 O metrelik yaya yolu ile devamlılığı sağlanacak şekilde 1 O metreye çıkarıldığı, t,u sayede parselin olası ifrazı sonrası asgari cephe şartlarını da yerine getireceği, aynca Park Alanı yüzölçümünün 1296, 69 m2 den 1306, 68 m2 ye çıkarıldığı görülmüştür." denilmektedir. 

Plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ''Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği." hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyo Wlun 29.12.20 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Erenler İlçe Belediye Meclisi 'nin; 07. 1 1.2022 tarihli ve 59 sayılı karan ile uygun görülen, Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parsele yönelik Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29.12.2022 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            Ekrem YÜCE                                                            Özgür ÖZMEN                                                                 İsmet Yavuz YİĞİT

Büyükşehir Belediye Başkanı                                     Meclis Divan Katibi                                                             Meclis Divan Katibi

 

 

 

TC SAKARYA İLİ 

ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI 

KARAR T ARİHİ: 07/11/2022

KARAR NUMARASI: 59 

 

KARARIN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plan İşlem No(PİN)-'!'eklif-54780052 Ait Komisyon Raporu 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Fevzi KILIÇ'ın başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 07/11/2022 Pazartesi günü saat 14:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı. 

Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 1 .maddesini oluşturan; 

İlçemiz Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret Alam olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plan Değişikliği teklifine ait İmar Komisyon Raporunun okunmasından sonra yapılan müzakere ve açık oylama neticesinde; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03/10/2022 tarihli toplantısında 55 sayılı karan ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının tetkiki yapılmış olup, yapılan incelemede; Erenler Mahallesi, 1634 ada, 1 sayılı parseldeki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine yönelik Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2022 tarih ve 6/318 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölşekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin bölgenin ticari dinamiği arttıracağı ve kamu menfaati sağlayacağı öngörüldüğünden teklifin İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 

Oy briliği ile karar verilmiştir.

 

   Fevzi KILIÇ                                                                 Zeliha AYYILDIZ YEŞİL                                            Aysel KİREÇ HAZIROL

Meclis Başkanı                                                                      Meclis Katibi                                                             Meclis Katibi

 

 

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler