Ruhsat ve Denetim Müdürlügü

OTO YIKAMA VE HALI YIKAMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 04/13/2023 00:00:00 Duyuru

OTO YIKAMA VE HALI YIKAMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İlçemiz sınırları içerisinde oto yıkama ve halı yıkama faaliyeti gösteren işyerlerinin şehir estetiği açısından uygun bir şekilde konumlandırılması, toplum ve çevre sağlığı yönünden kurallara uygun bir şekilde oluşumlarını sağlamak için aşağıdaki uygulanacak olan usul ve esasların belirtildiği yönetmeliğin incelenerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI NEDİR

Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni, ifade eder.

5393 Sayılı Belediye kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden verilir.

Bu yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; Sıhhi Müesseseler, Gayrisıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak adlandırılır.

Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisi, büyükşehir belediyelerinindir.

Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek yetkisi, ilçe belediyesi olarak Erenler Belediyesi’ndedir.

 

SIHHİ MÜESSESE

Niteliği gereği gürültü, koku, zararlı atık gibi etkiler ile çevreye zarar vermeyen, Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

Büfeler, Bakkallar, Marketler, Şarküteriler, Kuruyemişçiler, Manavlar, Kantinler, Lokantalar, Kafeteryalar, Çay ocakları, Ayakta Yemek yenilen yerler, Yemeği pakette satan yerler,  Et ve Balık ürünlerinin satıldığı yerler,  Berberler, Bankalar, Spor Salonları, Bürolar, Mağazalar vb. 

 

GAYRİSIHHİ MÜESSESE

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.
 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler umuma açık ve istirahat ve eğlence yerleridir.

 

RUHSAT BAŞVURUSU YAPILMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Ruhsat başvurusuna bulunulmadan önce işyeri veya faaliyet konusu ile ilgili tereddütleri olan vatandaşlar, Müdürlüğümüze başvurarak ön inceleme talebinde bulunabilirler.
 • Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması gereklidir.
 • Yapı Kullanma izin belgesinde mesken olarak görünen yerlerde ruhsat başvurusu yapılması durumunda; parsel üzerindeki tapu kaydında ismi geçen tüm kat maliklerinin oy birliği ile apartman karar defteri veya noter huzurunda verecekleri onay aranacaktır.
 • 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş olup 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58. Maddesi; “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir. Dolayısıyla ulusal bayram günlerinde çalışacak işyerleri Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ödemek zorundadır. 
 • Her türlü gıda üretimi ve perakende satışına yönelik tüm işyerleri, hamam, kuaför, berber, masaj salonu, güzellik salonu, otel vb. işyerlerinin sahipleri, işletenleri ve tüm çalışanları Hijyen Eğitim Belgesi almak zorundadır. (Hijyen Eğitim Belgesi; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinden, mesleki eğitim merkezlerinden, Turizm Eğitim Merkezlerinden Olgunlaşma Enstitülerinden alınacak eğitim sonucuna göre düzenlenir.)
 • Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekmektedir.  
 • Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin; örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre(100m) uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.
 • Müdürlüğümüz tarafından ruhsat verilmeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin (ilçe emniyet müdürlüğü/ilçe jandarma komutanlığı) görüşü alınır. Yetkili Kolluk kuvvetinden gelecek olan uygunluk görüşüne göre ruhsatlandırma yapılmaktadır.
 

İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ,  İŞYERİNİN NAKLİ , İŞYERİ DEVİR, ORTAK ALINMASI, ADRES ve  FAALİYET KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.  Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamaz.
 2. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisıhhî müesseseler hariç olmak üzere, sıhhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir.
 3. İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
 4. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
 5. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
 6. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir
 

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA İLİŞKİN TAPDK BELGESİ

Tütün mamulü, etil alkol, metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almaları zorunludur. Açılmak istenen bu işyerlerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya 100 metre mesafede bulunması gereklidir. Müdürlüğümüz tarafından ruhsat verilmeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin (ilçe emniyet müdürlüğü/ilçe jandarma komutanlığı) görüşü alınır. Yetkili Kolluk kuvvetinden gelecek olan uygunluk görüşüne göre ruhsatlandırma yapılmaktadır.
 

TAŞINMAZ TİCARETİ

09/06/2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazetede ‘Taşınmaz Ticareti’ ne ilişkin aşağıdaki hükümler belirlenmiştir.

 1. Faaliyet alanı, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.
 2. Faaliyet alanı, en az  (20m²) yirmi metrekare  olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.
 3. İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır.
 4. İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.
 5. Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.
 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ ( OTO GALERİ )

09/06/2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazetede ‘ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti’ ne ilişkin aşağıdaki hükümler belirlenmiştir.

 1. Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.
 2. Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır.
 3. Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır.
 4. Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır.
 5. Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır.
 6. Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olacaktır.
 7. Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin valilik görüşü alınacaktır. (Bu işlem belediyemiz tarafından yapılacaktır.)
 8. Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır.
 9. İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz.
 10. Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır.
 11. İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır.
 12. Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir.

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLERİN (İçkili Yer, Kahvehane, Oyun Yeri,  İnternet Salonu vb. ) AÇILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

 

KİŞİ BAKIMINDAN

 1. İkametgah Belgesi 
 2. Nüfus Cüzdan Örneği: (Nüfus Müdürlüğü veya mahalle köy muhtarlıklarından alınacak ve 18 yaşını bitirmiş olacak)
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi
 4. Adli Sicil Sabıka Sorgulaması (Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak. Adı, soyadı  veya yaşında tashih varsa her ikisine göre sorgulama yaptırılacak ayrıca evli bayanların kızlık soyadlarına göre sabıka sorgulaması alınacak) 
 5. Hijyen Belgesi

Şirket veya diğer tüzel kişiler için:

 1. Kuruluş İlanı 
 2. Açılması istenen yer için yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararı       
 3. ile verilmiş yetki belgesi,
 4. İşyerini işletecek olan mesul müdürü için yönetim kurulu karar tasdikli sureti ve diğer kişi için 
 5. istenen belgeler geçerlidir.

İŞYERİ BAKIMINDAN

 1. Tasdikli Tapu Senedi Sureti 
 2. İşyeri Kiralık ise Noter huzurunda yapılmış kira kontratı: ( Tapu müşterek ise  veraset ilamı ve  hissedarlarla noterden sözleşme yapılması gerekmektedir.)
 3. İşyeri devri ise noter tasdikli devri sözleşmesi:
 4. İskan Ruhsatı
 5. Vergi Levhası (aslı)
 6. Esnaf ve Sanatkar  Sicil Tasdiknamesi ile Oda Kayıt Belgesi  (aslı)
 7. İtfaiye Raporu
 8. Filtre programı (İnternet Salonları İçin)
 9. Çalışanlanların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Sağlık Raporu ve Sabıka Kayıtları 
 10. Mesafe Krokisi  (Belediye Tarafından Çizilecek)
 11. Vaziyet planı (Belediyeden Alınacak)
 12. Risk Raporu (Çalışanı Varsa)

 

 

2. VE 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE  İŞ YERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Başvuru formu (Müdürlüğümüzde doldurulacak)
 2. Vergi Levhası
 3. Tapu fotokopisi
 4. Kira sözleşmesi (kiracı olanlardan) – ( Yer varisli  ise veraset ilamı ve noterden bütün varislerle kira kontratı )
 5. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi - Oda Kaydı
 6. Yapı Kullanma İzni, Yapı Kayıt Belgesi veya Emlak Beyanı (2004 yılı öncesi yapılar için geçerli)
 7. Adres Bilgi Kartı (Belediyemiz numarataj servisinden alınacak) 
 8. Şirket İse: Kuruluş İlanı, Şirket Ana Sözleşmesi, imza Sirküleri, Yönetim kurulu kararı, Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 9. Kapasite Raporu  (mandıralar-ekmek fırınları-şekerciler-yemek fabrikaları ve üretim yapılan yerler)
 10. Motor Güç Dökümü kws veya hp olarak  ( Kullanılan elektrikli aletlerin listesi ve değerleri)
 11. Vaziyet Planı (Müdürlüğümüzden temin edilecektir)
 12. Yerleşim Planı ( Alet ve Ekipmanlar dahil)
 13. İş Akım Şeması ve açıklamalı rapor (Yapılan iş açıklaması)
 14. Çevre Kirliliğini Önleyici Rapor ( Büyükşehir Belediyesinden) (Belirli meslek gruplarından istenir)
 15. Deşarj izni ( Büyükşehir Belediyesinden SASKİ ) (Belirli meslek gruplarından istenir)
 16. Noterden sorumlu yönetici sözleşmesi ve diploma (ustalık belgesi)
 17. Ruhsat sahibi ve çalışan personelin nüfus cüzdan fotokopisi
 18. Emisyon izni ve çed raporu (Çed listesinde yer alıyorsa) (Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alınacaktır.)
 19. Sanayi Sicil Kaydı (Sakarya bilim sanayi ve teknoloji il müdürlüğünden) (Belirli meslek gruplarından istenir)
 20. Atık Sözleşmesi
 21. Risk Raporu (Bir ve Birden fazla sigortalı işçi çalışıyor ise)
 22. Hijyen eğitim belgesi (Gıda ile ilgili meslek gruplarından istenir)
 23. Yangın söndürme tüpü Faturası (150 m²’ye 1 adet 6 kg’lık)  (iş yeri faaliyetine, iş merkezi veya İşhanı olmasına göre "itfaiye raporu" istenebilir)

Not: İşletmenin Özelliğine Göre Bu Bilgi ve Belgelere Ek Bilgi ve Belgeler de istenebilir.

 

SIHHİ MÜESSESE  İŞ YERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 1. Başvuru formu (Müdürlüğümüzde doldurulacak)
 2. Vergi Levhası
 3. Tapu fotokopisi
 4. Kira sözleşmesi (kiracı olanlardan) – ( Yer varisli  ise veraset ilamı ve noterden bütün varislerle kira kontratı )
 5. Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi - Oda Kaydı
 6. Yapı Kullanma İzni, Yapı Kayıt Belgesi veya Emlak Beyanı (2004 yılı öncesi yapılar için geçerli)
 7. Adres Bilgi Kartı (Belediyemiz numarataj servisinden alınacak) 
 8. Şirket İse: Kuruluş İlanı, Şirket Ana Sözleşmesi, imza Sirküleri, Yönetim kurulu kararı, Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 9. Çevre Kirliliğini Önleyici Rapor ( Büyükşehir Belediyesinden) (Belirli meslek gruplarından istenir)
 10. Ruhsat sahibi ve çalışan personelin nüfus cüzdan fotokopisi
 11. Atık Sözleşmesi  (Belirli meslek gruplarından istenir)
 12. Risk Raporu (Bir ve Birden fazla sigortalı işçi çalışıyor ise)
 13. Ustalık Belgesi (Terzi, Fotoğrafçı, Kasap vb.)
 14. Hijyen eğitim belgesi (Gıda ile ilgili meslek gruplarından istenir)
 15. Yangın söndürme tüpü Faturası (150 m²’ye 1 adet 6 kg’lık)  (iş yeri faaliyetine, iş merkezi veya İşhanı olmasına göre "itfaiye raporu" istenebilir)

 

Not: İşletmenin Özelliğine Göre Bu Bilgi ve Belgelere Ek Bilgi ve Belgeler de istenebilir.