Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Müdürün Görevleri;

Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri alır.

Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, Müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek.

Kendine bağlı birim ile uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar.

Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğü’ne intikal eden evrakların ve görevlerin birime dağılımını ve denetimini sağlamak.

Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılmak.

Diğer müdürlüklülerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlar.

Müdürlüğünün birimlerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylar.

Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirilmesini sağlar.

Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek.

Müdürlüğünde yapılan istatiksel çalışmaları takip eder.

Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerinin kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları;

Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personel personele görev vermek ve müdürlük dâhilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

Müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanına veya Başkan yardımcısına ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur.

 

Emlak Servisinin Görevleri;

Müdür ve Şef Yetkilisinin verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.

Kamu idarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik çerçevesinde taşınmazların kaydını oluşturmak, kayıt üzerindeki her türlü değişiklik ve güncelleme işlemlerini yapar ve takip eder.

Belediyeye ait taşınmazların bilgisayar ve defter ortamında kayıtlarını tutmak, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunun gereği Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

Belediyenin hissedarı olduğu taşınmazlarla ilgili ortaklığın giderilmesi ( izale-i şüyu ) için belediye aleyhine açılan davalarda gerekli bilgi ve belgelerin Müdürlük görüşü oluşturarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek.

Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlar.

Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmaları yapar.

Kanun ve yönetmelik gereği yapılan işlemler neticesinde Tapu Müdürlüğünde tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak..

Müdürlüğe ait Matbu Formları aşağıdaki dosyaları indirerek inceleyebilir ve yazdırdıktan sonra elle doldurarak müdürlüğe teslim edebilirsiniz.