İHALE - AÇIK TEKLİF USULU

28/03/2023

 

 İ L A N

                ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 2 adet taşınmazın kiralanması ile 1 adet taşınmaz ve 2 adet dairenin satışları için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 11.04.2023 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

 

İlgili Müdürlük                                   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres                                         : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks                        : 444 25 54 

İhale Şartnamesi                               : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler      :

 

1-      Gerçek Kişiler

a)       İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b)      İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

1-      Tüzel Kişiler

a)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b)      Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.      

Keyfiyet ilan olunur.

  

 

 

KİRALANACAK 2 ADET TAŞINMAZ      

      

Sıra No

Adres

İş Nevi

Alan

Kira Süresi

Kira Başlangıç Tarihi

Kira Periyodu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
%3

1

Erenler Mahallesi,
2985 parsel

Arazi

8757,82 m²

36 Ay

01.06.2023

Aylık

2.000 ₺

2.200 ₺

2

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi,
 1573 ada, 1 parsel

Sosyal Tesis

-

36 Ay

02.07.2023

Aylık

350 ₺

400 ₺

 

SATILACAK 1 ADET TAŞINMAZ     

 

 

Sıra No

Adres

Nitelik

Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
%3

KDV


 Fiyatı

Toplam
 Fiyat

1

Horozlar Mahallesi, 1667 Ada, 198 Parsel

Tarla

4789,82 m²

100 ₺

478.982,00 ₺

14.500,00 ₺

-

                 

 

 

SATILACAK 2 ADET DAİRE

 

Sıra No

Adres

Nitelik

Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
%3

KDV

1

C Blok Bodrum + Zemin Kat D:1

Küpçüler Mah. 3025 sok. No:6 Erenler/SAKARYA

Daire

146,00 m²

    876.904,15 ₺

27.000,00 ₺

-

2

C Blok 1. Kat + Çatı Arası D:8
Küpçüler Mah. 3025 sok. No:6 Erenler/SAKARYA

Daire

132,00 m²

    989.229,85 ₺

30.000,00 ₺

-

 

 

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler