İLAN - METRUK YAPI YIKIMI

08/08/2023

 

 T.C

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

         3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi; (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getiri1miştir.

        İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.

        Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan karar ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri izin başvurularını Belediyemiz “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” ne yapmaları,  herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

  

 

 

S.NO MAHALLE ADA / PARSEL AD-SOYAD YAPI ADRESİ
1 TABAKHANE -/2172 TESPİT EDİLEMEDİ. 4017 SOKAK NO:BİLA
2 HACIOĞLU -/3807 NAZİF ELKAN-MÜRVET ELKAN Mehmet Akif Ersoy Cad. No:44
3 HACIOĞLU -/2820 RAMİZ CANDEMİR 5006 Sok. No:5
4 HACIOĞLU -/67 RECEP UÇAR VE HİSSEDARLARI 5020 Sok. No:14
5 YENİMAHALLE -/11481 HÜSEYİN İLAN VE HİSSEDARLARI 2029 Sok. No:1

 

RAPOR (1)

 

-  Yapının cepheleri büyük oranda zarar görmüş, sıvaları döküImüş, kapı ve pencere doğramaları çürümüş, camları kırılmış, yapı duvarlarında oluşan çatlamalar sonucu yapı bütünlügü bozulmuş ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirmiştir.

-  Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ilçemize gorsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çaIışmaIar kapsamında görüntü kirliliği oIuşturmaktadır.

-  Tinerci tabir edilen, uyuşturucu madde kullanan ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu,

 

 Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması izin iş bu raporu tanzim edilmiştir.

 

 

RAPOR (2)

-  Yapının cepheleri büyük oranda zarar görmüş, sıvaları döküImüş, kapı ve pencere doğramaları çürümüş, camları kırılmış, yapı duvarlarında oluşan çatlamalar sonucu yapı bütünlügü bozulmuş ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirmiştir.

-  Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ilçemize gorsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çaIışmaIar kapsamında görüntü kirliliği oIuşturmaktadır.

-  Tinerci tabir edilen, uyuşturucu madde kullanan ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu,

 

Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması izin iş bu raporu tanzim edilmiştir.

 

 

 RAPOR (3)

-  Yapının cepheleri büyük oranda zarar görmüş, sıvaları döküImüş, kapı ve pencere doğramaları çürümüş, camları kırılmış, yapı duvarlarında oluşan çatlamalar sonucu yapı bütünlügü bozulmuş ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirmiştir.

-  Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ilçemize gorsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çaIışmaIar kapsamında görüntü kirliliği oIuşturmaktadır.

-  Tinerci tabir edilen, uyuşturucu madde kullanan ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu,

 

Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması izin iş bu raporu tanzim edilmiştir.

 

 

 RAPOR (4)

-  Yapının cepheleri büyük oranda zarar görmüş, sıvaları döküImüş, kapı ve pencere doğramaları çürümüş, camları kırılmış, yapı duvarlarında oluşan çatlamalar sonucu yapı bütünlügü bozulmuş ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirmiştir.

-  Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ilçemize gorsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çaIışmaIar kapsamında görüntü kirliliği oIuşturmaktadır.

-  Tinerci tabir edilen, uyuşturucu madde kullanan ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu,

 

 

Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması izin iş bu raporu tanzim edilmiştir.

 

 

 

RAPOR (5)

 

 

-  Yapının cepheleri büyük oranda zarar görmüş, sıvaları döküImüş, kapı ve pencere doğramaları çürümüş, camları kırılmış, yapı duvarlarında oluşan çatlamalar sonucu yapı bütünlügü bozulmuş ve yapı malzemeleri dayanım açısından özelliklerini yitirmiştir.

-  Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu ilçemize gorsel açıdan kimlik kazandırma adına yapılan çaIışmaIar kapsamında görüntü kirliliği oIuşturmaktadır.

-  Tinerci tabir edilen, uyuşturucu madde kullanan ve alkol alan şahıslar tarafından kullanıma müsait olduğu,

 

Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince tehlike arz eden söz konusu metruk yapının yıkılması izin iş bu raporu tanzim edilmiştir.

 

 

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler